Komunikaty

01 października 2019 12:55 | Komunikaty

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strykowie


OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO


Kierownik Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie

ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego


Nazwa jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie

Wymiar etatu:  pełny wymiar czasu pracy – pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce pracy: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie


WYMAGANIA :

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. niekaralność,

 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 5. nieposzlakowana opinia,

 6. wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.( t.j. Dz.U.2019 poz.1507 ) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

 • posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

 • ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;

 • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie;

 • ukończone przed 1 maja 2004 r. studnia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia;

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. niekaralność,

 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 5. nieposzlakowana opinia,

 6. wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.( t.j. Dz.U.2019 poz.1507 ) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

 • posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

 • ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;

 • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie;

 • ukończone przed 1 maja 2004 r. studnia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia;

WYMAGANE DOKUMENTY

1. CV z informacjami o wykształceniu i przebiegu pracy zawodowej oraz list motywacyjny opatrzone klauzulą:

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w 95-010 Stryków, ul. Kościuszki 29, w celu wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strykowie, ul. Kościuszki 29.”

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( Załącznik nr 2 )

3. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i

okres zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej.

4 Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

5. Podpisane pisemne oświadczenia: ( Załącznik nr 3 )

a) o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw

publicznych,

b) oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie

lub umyślne przestępstwa skarbowe i że nie figuruje w Rejestrze Sprawców

Przestępstw na tle Seksualnym

c) oświadczenie kandydata o niekaralności,

d) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na stanowisku

pracownika socjalnego.

6. Oświadczenia znajdujące się w załączniku nr 1.

 

MIEJSCEI TERMIN SKŁDANA OFERT

 

 1. Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do 21.10.2019 roku do godziny 16:00 w siedzibie Miejskiego - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie lub pocztą na adres : Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie , 95-010 Stryków ul. Kościuszki 29 (decyduje data doręczenia dokumentów) z adnotacją „Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny“. Dokumenty, które wpłyną do MGOPS w Strykowie po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Wszystkie dokumenty i oświadczenia należy własnoręcznie podpisać. Kserokopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny. Złożonych dokumentów aplikacyjnych Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie zwraca. Dokumenty aplikacyjne niewykorzystane zostaną zniszczone. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.

Przeczytano: 156 razy. Wydrukuj|Do góry